Advies opvragen?
Bel +31 (0)55 538 06 60
 1. Home
 2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

 1. Acceptatiereglement
  1. Voorwoord
  2. Geaccepteerde afvalstoffen
  3. Begrippen
  4. Acceptatieregels
   4.1 Accepteerbare afvalstoffen
   4.2.  Afkeuring van afvalstoffen
   4.3.  Overige bepalingen
 2. Inkoopvoorwaarden en voorwaarden voor de levering van diensten
  1. Algemeen 
  2. Door Van Gerrevink b.v. uitgebrachte offertes
  3. Overeenkomst
  4. Inkoopprijzen en prijzen voor levering van diensten
  5. Betaling en incasso
  6. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) 
  7. Ontbinding
  8. Vrijwaring
  9. Geschillen en toepasselijk recht 
 3. Voorwaarden uitsluitend betrekking hebbende op de inkoop van goederen
  1. Levering van goederen en risico-overdracht 
  2. Hoedanigheid en kwaliteitseisen van te leveren goederen
  3. Klachten en aansprakelijkheid
 4. Voorwaarden uitsluitend betrekking hebbende op de levering van diensten
  1. Eigendomsrecht bij ter beschikkingstelling containers/persen of andere goederen
 5. Leverings- en betalingsvoorwaarden. 
  1. Algemeen
  2. Offertes
  3. Overeenkomst
  4. Verkoopprijzen
  5. Levering en leveringstermijnen
  6. Hoedanigheid en kwaliteitseisen van te leveren goederen
  7. Klachten, aansprakelijkheid en vrijwaring
  8. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) 
  9. Betaling en incasso
  10. Eigendomsvoorbehoud
  11. Ontbinding
  12. Geschillen en toepasselijk recht

 

ACCEPTATIEREGLEMENT

1.    Voorwoord

Van Gerrevink b.v. legt zich toe op het inzamelen, sorteren en afvoeren van afvalstoffen. De binnen de inrichting geaccepteerde afvalstoffen worden voor 99% ingezet als secundaire grondstof voor de recyclingindustrie.

Door het hanteren van het hieronder beschreven acceptatiereglement wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er binnen de inrichting afvalstoffen worden geaccepteerd, die niet door Van Gerrevink b.v. mogen worden verwerkt.

Voor nadere informatie over de acceptatie van afvalstoffen kunt u contract opnemen met de kwaliteitsmanager van Van Gerrevink b.v.
(E-mail: milieu@vangerrevink.nl)

 

2.    Geaccepteerde afvalstoffen

De in de onderstaande lijst genoemde afvalstoffen worden door Van Gerrevink b.v. geaccepteerd volgens de voorwaarden genoemd in artikel 4.

Afvalstof                                                                Euralcode

Papier/ producten hiervan                                    15.01.01, 19.12.01, 20.01.01

Papierpulp slib                                                      03.03.11

Datadragers                                                           20.01.39, 20.01.99

Kunststof folie en polypropeen afval                    02.01.04, 07.02.13, 15.01.02, 16.01.19, 19.12.04, 20.01.39
Ferro en non-ferro metalen                                  02.01.10, 12.01.01, 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 15.01.04, 16.01.17, 16.01.18, 16.02.16,
                                                                             17.04.01c, 17.04.02c, 17.04.03c, 17.04.04c, 17.04.05c, 17.04.06c, 17.04.07c, 19.10.01,
                                                                             19.10.02, 19.12.02, 19.12.03, 20.01.40

AEEA                                                                      16.06.05,  16.02.13, 16.02.14, 16.02.15, 16.02.16, 20.01.35, 20.01.36

Kabelrestanten                                                      17.04.10, 17.04.11

Oliehoudend draaisel                                            13.08.99*, 12.01.99, 17.04.09

Incourante accu’s                                                  16.06.01*, 16.06.02*, 16.06.04, 16.06.05, 20.01.33

Houtafval                                                               15.01.03, 17.02.01, 19.12.07c, 20.01.38c

Droog KWD-afval                                                  20.03.01

Biologisch afbreekbar afval                                   20.01.08

Coatingpoeder                                                       08.02.01

Straalgrit                                                               12.01.17

Keukenafval                                                           20.01.08

Grofvuil                                                                  20.03.07, 20.03.99

 

3.    Begrippen

Ontvanger:             Van Gerrevink b.v
                               St. Maarten 2
                               7332 BG  Apeldoorn

Aanbieder:              Diegene die het afval aan de ontvanger aflevert of af wil (laten) leveren

 

4.    Acceptatieregels

4.1.     Accepteerbare afvalstoffen

Met inachtneming van het bepaalde in dit reglement, is het toegestaan stoffen ter verwerking de ontvanger aan te bieden.
De ontvanger accepteert stoffen die onder § 2 zijn opgenomen.

De aanbieder dient, indien dit wettelijk vereist is, een volledig ingevuld geleidebiljet aan de weger te overhandigen. De aanbieder van het afval is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens op het geleidebiljet.

De chemische samenstelling van de aangeboden stoffen dient aan de door de ontvanger gehanteerde normen te voldoen.

4.2.      Afkeuring van afvalstoffen

De volgende milieuschadelijke stoffen mogen niet aan de ontvanger worden aangeboden:

stoffen die volgens de kernenergiewet (wet van 21 februari 1963 Stb. 82) en destructiewet (Stb. 177 1995) als milieuschadelijk zijn aangewezen;

asbest en asbesthoudende materialen;

huishoudelijk, chemisch en daarmee vergelijkbaar afval zoals gedefinieerd in het besluit kca-logo;

verven zoals lakken, coatings, beitsen, primers, verfslib, filtermatten, kleurstoffen en dergelijke;

oplosmiddelen zoals thinner, terpentine, ammoniakoplossingen en dergelijke;

lijmen zoals montagekitten, pvc-lijmen, tweecomponentenlijmen, kunstharslijmen en dergelijke;

chemische bouwstoffen, waaronder morteltoevoegingen en plamuren;

afdichtingmiddelen, waaronder kitspuiten, purschuim/foam en bitumen;

olie en vetten zoals diesel- en huisbrandolie, hydraulische olie, motorolie, remvloeistoffen, smeerolie, ontkistingsolie, oliefilters, absorptiekorrels, persluchtcondensaat, soldeervet en –pasta en dergelijke;

bestrijdingsmiddelen;

zuren en logen;

reinigingsmiddelen;

koelkasten en diepvriezers, batterijen, energiezuinige lampen, buizen en PCB-houdende condensatoren van lichtarmaturen;

(LPG-)gastanks waarvan de afsluiter niet verwijderd is of waarvan niet via meting vastgesteld kan worden dat de tank leeg is;

als papier aangeleverd co-mingled materiaal (papier dat verontreinigd is met huishoudelijk afval)

(deels) verbrand papier

Ter beoordeling van de onder 4a genoemde stoffen is een detectiepoort geplaatst op het terrein van de ontvanger. Alle aangeboden stoffen dienen te worden gescand via deze poort. Metingen van deze poort zijn bindend voor de keuze van afhandeling van de aangeboden stoffen.

De aangeboden stoffen mogen bij het uitstorten (ter beoordeling van de ontvanger):

geen riekende geur verspreiden;

geen stof veroorzaken;

Indien het aangeboden afval onverhoopt een beperkte hoeveelheid stoffen bevat die krachtens het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA), (besluit 8 december 1997 Stb. 663) en Europese afvalstoffenlijst (EURAL) niet mogen worden geaccepteerd, e.e.a. ter beoordeling van de ontvanger, dan worden deze stoffen van de accepteerbare stoffen gescheiden en door de ontvanger gewogen.
De stoffen zullen vervolgens door de ontvanger aan de geëigende instanties worden aangeboden, en tegen de door deze instantie voorgestelde verwerkingstarieven en voorwaarden worden afgevoerd.

AEEEA materiaal mag alleen gescheiden en onbeschadigd ingeleverd worden (volgens richtlijn 2012/19/EU)

De onderstaande materialen worden belast met de verwerkingstarieven volgens de dan geldende prijslijst:

Autobanden / vrachtwagenbanden

        De kosten worden door de ontvanger verrekend met de opbrengst van het aangeboden materiaal.

De vervoerder/aanbieder moet de aanwijzingen van de ontvanger opvolgen. Dit betreft onder andere de te volgen procedures omtrent het wegen, het storten, de controle na afstorten evenals de rijsnelheid (max. 5 km per uur).
De aanwezigheid op en het berijden en/of het betreden van het terrein geschieden voor eigen risico.

Iedere niet geaccepteerde vracht afval, die door of namens de ontvanger rechtsgeldig bij een andere verwerker wordt aangeleverd, wordt rechtstreeks aan de aanbieder gefactureerd.
De aan hem gefactureerde kosten, die gebaseerd zijn op geldende tarieven evenals de kosten die gemoeid zijn met het aanbieden van niet acceptabel afval, dienen uiterlijk binnen 30 dagen na datum van facturering aan de ontvanger voldaan te worden.

De ontvanger is te allen tijde gerechtigd monsters te nemen van aangeleverde stoffen of stoffen ter inspectie uit te storten op een hiervoor speciaal ingerichte plaats. De ontvanger aanvaardt voor het eventuele oponthoud geen aansprakelijkheid.

Indien uit analyse danwel uit de inspectie, zoals bedoeld in het vorige lid, danwel uit anderszins uitgevoerde nadere controle blijkt dat een partij afval geheel of gedeeltelijk niet overeenkomt met de door Van Gerrevink gestelde voorwaarden, is de ontvanger gerechtigd deze stoffen te weigeren en de kosten, zoals eerder in dit reglement vermeld, van onterecht aangevoerde stoffen in rekening te brengen.

Indien de aanbieder geen gevolg geeft aan de in het vorige lid bedoelde sommatie, is de ontvanger gerechtigd de betreffende stoffen voor rekening van de aanbieder te verwijderen en eventueel te doen verwerken op de voor de stoffen voorgeschreven werkwijze, eveneens voor rekening van de aanbieder.

 

4.3.      Overige bepalingen

De ontvanger is bevoegd de acceptatietarieven eenzijdig te verhogen.

Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen op het bankrekeningnummer, zoals vermeld op de factuur.

Zowel met betrekking tot de betalingsconditie als ook nakoming van enigerlei verplichting is de aanbieder in verzuim en in gebreke door het enkel verlopen van de betreffende betalingstermijn, zonder dat een sommatie of ingebrekestelling is vereist.

Betalingen door de aanbieder strekken eerst ter afdoening van kosten, vervolgens van verschuldigde rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de aanbieder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Alle kosten van invordering, gerechtelijk of buitengerechtelijk, komen voor rekening van de aanbieder.

Geschillen en vorderingen tot betaling kunnen ter berechting enkel worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Zutphen, met dien verstande dat de aanbieder een termijn van een maand, ingaande op de factuurdatum, wordt gegund waarin deze de volgens de wet bevoegde rechter kan kiezen.

De aanbieder garandeert de ontvanger dat personeel van de aanbieder en de door hem ter afvoer van het materiaal ingeschakelde derden, volledig op de hoogte zijn van het acceptatiereglement.

Indien van overheidswege wetswijzigingen en/of andere voorschriften worden opgelegd, kan de ontvanger niet aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing van Van Gerrevink voor de aanbieder bindend

 

INKOOPVOORWAARDEN EN VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN.

1.    Algemeen

Deze inkoopvoorwaarden en voorwaarden voor de levering van diensten liggen ten grondslag aan, en maken deel uit van de tussen Van Gerrevink b.v. en een aanbieder gesloten overeenkomst tot inkoop van oudpapier, karton, ijzer en/of metalen en/of het verrichten van diensten door Van Gerrevink b.v., alsmede de uitvoering daarvan. De voorwaarden zijn tevens van toepassing op uitgebrachte offertes.

Eventuele inkoopvoorwaarden van de aanbieder blijven onverlet, mits en voor zover deze niet strijdig zijn met deze voorwaarden. Bij een eventuele samenloop met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Van Gerrevink b.v. prevaleren laatstgenoemde voorwaarden.

Onder “aanbieder” wordt in deze voorwaarden verstaan de privaatrechtelijke of publiekrechtelijke (rechts)persoon die met Van Gerrevink b.v. een overeenkomst heeft gesloten, c.q. wenst te sluiten, en door of namens wie de goederen worden geleverd en/of ten behoeve van wie door Van Gerrevink b.v. diensten worden verricht.

Door het sluiten van de overeenkomst en/of de levering van de goederen aanvaardt de aanbieder deze voorwaarden onder uitdrukkelijke afstand van eventuele door de aanbieder gehanteerde voorwaarden, voor zover deze strijdig zijn met deze voorwaarden. Bij mondelinge, telefonische, per telefax, e-mail of op andere wijze tot stand gekomen overeenkomsten wordt de aanbieder geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, onder afstand van mogelijk door hem zelf gehanteerde voorwaarden, voor zover strijdig met deze voorwaarden.

 

2.    Door Van Gerrevink b.v. uitgebrachte offertes

Uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende een door Van Gerrevink b.v. aan te geven periode. Ontbreekt een dergelijke termijn dan is de offerte vrijblijvend. Offertes worden geacht te zijn gebaseerd op door de aanbieder verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan Van Gerrevink b.v. mag uitgaan.

Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen enkele verplichting tot afname c.q. levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

3.    Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand nadat Van Gerrevink b.v. de afname van goederen door middel van een schriftelijke order heeft bevestigd, respectievelijk nadat Van Gerrevink b.v. aan de aanbieder de afname van de door Van Gerrevink b.v. aangeboden diensten heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, en dient een beschrijving te bevatten van de hoeveelheid, samenstelling als ook tijdstip en wijze van aanleveringen van de te leveren goederen c.q. van de te verrichten diensten.

Eventuele later gemaakte schriftelijke en/of mondelinge aanvullende afspraken en/of wijzigingen tussen de aanbieder en Van Gerrevink b.v. zijn slechts dan bindend indien deze schriftelijk door Van Gerrevink b.v. zijn bevestigd.

Voor leveringen en/of werkzaam heden waarvoor geen offerte, noch een opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd.

 

4.    Inkoopprijzen en prijzen voor levering van diensten

Alle inkoopprijzen voor te leveren goederen en prijsopgaven voor de levering van diensten zijn onder voorbehoud van prijswijziging ten gevolge van omstandigheden als bedoeld in lid2 van dit artikel.

Doen zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voor in één of meer kostprijsfactoren van de te leveren goederen of diensten en/of in de internationale marktprijzen van oud-papier, karton, ijzer en/of metalen, dan is Van Gerrevink b.v. gerechtigd de inkoopprijs c.q.de prijs voor de levering van diensten dienovereenkomstig aan te passen. Van Gerrevink b.v. doet schriftelijk mededeling aan de aanbieder van de prijsaanpassing.

Bedraagt de aanpassing meer dan 10%, dan is de aanbieder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven. Ontbinding kan slechts plaatsvinden binnen 7 dagen na de schriftelijke kennisgeving van de prijsaanpassing door Van Gerrevink b.v. aan de aanbieder. Bij gebreke van ontbinding binnen deze termijn wordt de aanbieder geacht de prijsaanpassing te hebben aanvaard.

De overeengekomen inkoopprijs c.q. prijs voor levering van diensten is –tenzij uitdrukkelijk anders vermeld- exclusief omzetbelasting, heffingen, invoerrechten en andere belastingen en/of rechten.

De inkoopprijs c.q. de prijs voor levering van diensten wordt uitgedrukt in de overeengekomen valuta. Bij de inkoopprijs wordt vermeld of deze prijs “afgehaald” is of “franco” geleverd. Onder “afgehaald” wordt verstaan de situatie dat Van Gerrevink b.v. de te leveren goederen bij de aanbieder komt afhalen. Onder “franco geleverd” wordt verstaan de situatie dat de aanbieder te leveren goederen bij Van Gerrevink b.v. bezorgd. In laatstgenoemde situatie verzorgt de aanbieder het transport. De transportkosten van Van Gerrevink b.v. zijn bij vermelding van de inkoopprijs “afgehaald” in de prijs opgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Kosten die voortvloeien uit annulering, aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de aanbieder. In geval van annulering door de aanbieder, is de aanbieder gehouden de daardoor door Van Gerrevink b.v. geleden schade te vergoeden, waaronder de winstderving van Van Gerrevink b.v. Hetzelfde geldt voor wijzigingen van de opdracht, die resulteren in vermindering van de te leveren goederen en/of diensten.

 

5.    Betaling en incasso

Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden door overmaking op daartoe aangewezen bank- of postrekeningnummer, contant in de overeengekomen valuta ten kantore van Van Gerrevink b.v., dan wel op enige overeengekomen wijze van betaling.

Van Gerrevink b.v. behoeft in geen geval te betalen indien de overeengekomen goederen niet op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip in ontvangst zijn genomen.

Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Van Gerrevink b.v. gerechtigd, voor of na het sluiten van de overeenkomst, om zekerheid voor de betaling als ook voor de overige verplichtingen van de aanbieder te verlangen en de levering van diensten op te schorten, tot deze zekerheid wordt verstrekt. Indien de aanbieder in gebreke blijft met het stellen van de door Van Gerrevink b.v. verlangde zekerheid is Van Gerrevink b.v. zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling bevoegd tot ontbinding van de overeenkomst, onverminderd de haar verder toekomende rechten.

Door het enkele verloop van de in artikel 5.1 genoemde betalingstermijn zijn partijen van rechtswege in verzuim zonder nadere ingebrekestelling. Partijen zijn hierdoor rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf 30 dagen na de factuurdatum. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) een twaalfde gedeelte van de wettelijke jaarrente bedoeld in artikel 6:120 Burgerlijk Wetboek.

Partijen zijn alsdan tevens bevoegd te vorderen alle verder te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2 sub c Burgerlijk Wetboek. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 45,-

 

6.    Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

Tekortkomingen van één der partijen in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien en voor zover zij niet te wijten zijn aan schuld, noch krachtens de wet, de inhoud van de overeenkomst of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor rekening van de tekortkomende partij komen. De betreffende partij is dan ook niet tot schadevergoeding verplicht, mits zij de andere partij onverwijld en in ieder geval binnen de voor de nakoming van de verplichting overeengekomen termijn de tekortkoming en de oorzaak daarvan schriftelijk heeft medegedeeld.

Indien een geval van overmacht zich voordoet zijn partijen gerechtigd om in onderlinge samenspraak de leveringsdatum met een redelijke termijn te verschuiven, dan wel de overeenkomst te ontbinden, indien verschuiving van de termijn niet mogelijk blijkt of daaromtrent geen overeenstemming wordt bereikt.

 

7.    Ontbinding

Onverminderd de haar verder toekomende rechten is ieder der partijen bevoegd zonder rechterlijke tussenkomsten zonder ingebrekestelling tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, indien de andere partij haar verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst niet nakomt, een verzoek tot surseance van betaling heeft ingediend of deze aan hem is verleend, in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, danwel beslag op (een deel van) haar toekomende goederen is gelegd.

Ontbinding kan geschieden door middel van een schriftelijke verklaring.

 

8.    Vrijwaring

De aanbieder is gehouden het door Van Gerrevink b.v. gekochte ijzer en of metaal te vrijwaren van radioactieve- en/of asbest-verontreiniging.

Indien één van de in artikel 8.1 genoemde verontreinigingen wordt geconstateerd is de aanbieder gehouden tot terugname van het geleverde materiaal.

De aanbieder is gehouden Van Gerrevink b.v. te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens haar ter zake van de uitvoering van enige tussen Van Gerrevink b.v. en de aanbieder aangegane overeenkomst en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.

 

9.    Geschillen en toepasselijk recht

Op elke offerte, order, orderbevestiging, overeenkomst en rechtshandeling die uit het voorgaande voortvloeit alsmede op eventuele wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Van hieruit voortvloeiende geschillen is de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen. Indien de Rechtbank de absoluut bevoegde rechter is in eerste aanleg, worden deze geschillen uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank in het arrondissement waarin Van Gerrevink b.v. is gevestigd. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.

Indien het geschil (mede) voortvloeit uit de vertaling van deze inkoopvoorwaarden en voorwaarden voor de levering van diensten, is de tekst van de Nederlandse versie bindend.

 

VOORWAARDEN UITSLUITEND BETREKKING HEBBENDE OP DE INKOOP VAN GOEDEREN

1.    Levering van goederen en risico-overdracht

De aanbieder zal de goederen binnen de overeengekomen termijn en op de overeengekomen plaats leveren.

Indien niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats de goederen zijn geleverd die aan de overeenkomst beantwoorden, is de aanbieder zonder ingebrekestelling in verzuim.

Indien geen termijn voor levering is overeengekomen heeft Van Gerrevink b.v. het recht om de aanbieder bij aangetekend schrijven een termijn voor levering van de overeengekomen hoeveelheid goederen te stellen. Deze termijn dient minimaal twee weken na de datum van verzending van het aangetekend schrijven te liggen, tenzij in onderling overleg een kortere termijn wordt overeengekomen.

Levering wordt eerst geacht te hebben plaatsgevonden na controle en inspectie door Van Gerrevink b.v. op de overeengekomen plaats van levering. De controle en inspectie hebben slechts betrekking op hoeveelheid, tijdstip en wijze van aflevering. Indien de te leveren goederen naar het oordeel van Van Gerrevink b.v. wat betreft hoeveelheid, tijdstip en wijze van aflevering niet aan de overeenkomst beantwoord, kan Van Gerrevink b.v. tot afkeuring overgaan.

Indien Van Gerrevink b.v. niet overgaat tot onmiddellijke keuring als bedoeld in artikel 10.5, laten de controle en inspectie het klachtrecht van Van Gerrevink b.v. van artikel 12 onverlet.

Van Gerrevink b.v. is gerechtigd, doch niet verplicht, om terstond bij de levering tot keuring van de te leveren goederen over te gaan. Indien deze goederen naar het oordeel van Van Gerrevink b.v. niet aan de overeenkomst beantwoorden als bedoeld in artikel 11, is Van Gerrevink b.v. gerechtigd tot afkeuring over te gaan.

In het geval de controle en inspectie als bedoeld in artikel 10.4 en/of de keuring is bedoeld in artikel 10.5 tot afkeuring leidt, wordt de levering geacht niet te hebben plaatsgevonden en blijven de goederen voor risico van de aanbieder. Indien de controle en inspectie en/of de keuring plaats vindt bij Van Gerrevink b.v. is de aanbieder in geval van afkeuring gehouden de goederen terug te nemen. Ook indien de aanbieder zich niet kan verenigen met het oordeel van Van Gerrevink b.v. tot afkeuring, is de aanbieder tot deze terugneming gehouden. Vervolgens staan hem de mogelijkheden van artikel 12.5 ter beschikking.

Bij geschillen over geleverde hoeveelheid goederen zijn de weeggegevens van de weegbrug van Van Gerrevink b.v. bindend.

 

2.    Hoedanigheid en kwaliteitseisen van te leveren goederen.

De geleverde goederen moeten aan de overeenkomst beantwoorden.

De geleverde goederen beantwoorden niet aan de overeenkomst indien zij qua samenstelling, hoeveelheid of wijze van aanlevering afwijken van hetgeen tussen de aanbieder en Van Gerrevink b.v. is overeengekomen.

Voor zover in de overeenkomst geen nadere omschrijving van de aan de goederen te stellen eisen is gegeven, dienen zij in ieder geval van goede kwaliteit te zijn en ten minste aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid en afwerking te voldoen.

Afspraken omtrent de acceptatie en verrekening van de kosten voor het eventuele vochtgehalte in de geleverde goederen, alsmede het laten verwijderen en afvoeren van productvreemde vervuiling uit de geleverde goederen, worden tussen Van Gerrevink b.v. en de aanbieder gemaakt.

Ongeacht het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel worden kosten van verwijdering van geleverd oudpapier en karton dat door brand en/of bluswater is aangetast, separaat ten laste van de aanbieder gebracht.

 

3.    Klachten en aansprakelijkheid

Klachten over de geleverde goederen dienen binnen 2 werkdagen na levering van de goederen schriftelijk per fax en/of e-mail ter kennis te worden gebracht van de aanbieder waarna deze in de gelegenheid wordt gesteld om de goederen te inspecteren c.q. te laten inspecteren.

Door goedkeuring bij levering, geheel of gedeeltelijke verwerking van de geleverde goederen c.q. het verstrijken van de in artikel 12.1 genoemde termijn, wordt Van Gerrevink b.v. geacht de geleverde goederen te hebben goedgekeurd. Daarna kan een klacht niet meer leiden tot aanspraken jegens de aanbieder, waaronder afwaardering en retournering.

Gebreken bij een deel van de geleverde goederen geven geen recht tot afkeuring van de gehele partij, tenzij de in de geleverde goederen aanwezige hoeveelheid vuil naar deskundige schatting groter is dan 5 procent van het totale gewicht van de geleverde goederen.

Het indienen van een klacht ontslaat Van Gerrevink b.v. van diens betalingsverplichtingen jegens de aanbieder, totdat Van Gerrevink b.v. naar aanleiding van het deskundigenbericht als bedoeld in artikel 12.5 erkent dat de klacht ongegrond is of zulks in rechte onherroepelijk is komen vast te staan.

Na ontvangst van een klacht als bedoeld in artikel 12.1 heeft de aanbieder 2 werkdagen ter beschikking om te beslissen of hij:

a) de ondeugdelijk bevonden goederen vervangt of terugneemt;

b) een schikking treft met Van Gerrevink b.v.;

c) een schade-expert inroept ter verificatie en bepaling van de grootte en omvang van de schade.
De te raadplegen expert moet door Van Gerrevink b.v. akkoord worden bevonden. Indien Van Gerrevink b.v. en de aanbieder ter zake geen overeenstemming kunnen bereiken, zal elk een expert aanwijzen, die gezamenlijk een onafhankelijke derde expert zullen benaderen. De drie aldus ingeschakelde experts zullen gezamenlijk onderzoek verrichten ter verificatie en bepaling van de grootte en omvang van de schade. De kosten van de inschakeling van de schade-expert(s) zijn voor rekening van de aanbieder, tenzij de aanbieder door de expert(s) in het gelijk wordt gesteld. Het oordeel van de ingeroepen expert(s) zal gelden als bindend advies.

Indien de in artikel 12.5 genoemde mogelijkheden niet leiden tot een voor Van Gerrevink b.v. aanvaardbare afdoening van haar klacht of een bindend advies, noch anderszins in een aanvaardbare afdoening wordt voorzien, is Van Gerrevink b.v. gerechtigd tot retourzending van de geleverde goederen. Ook indien het bindend advies luidt dat de klacht gegrond is, is Van Gerrevink b.v. gerechtigd tot retourzending van (het gedeelte van) de geleverde goederen waarop de klacht betrekking heeft. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de aanbieder, tenzij tussen partijen alsnog kom t vast te staan dat de klacht ongegrond was of zulks in rechte onherroepelijk komt vast te staan.

 

VOORWAARDEN UITSLUITEND BETREKKING HEBBENDE OP DE LEVERING VAN DIENSTEN

1.    Eigendomsrecht bij ter beschikkingstelling containers/persen of andere goederen

Door Van Gerrevink b.v. ter beschikking gestelde containers en andere inzamelmiddelen, alsook balenpersen, shredders en andere verwerkingsmiddelen blijven eigendom van Van Gerrevink b.v., tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Van Gerrevink b.v. heeft dan ook het recht de in artikel 13.1 bedoelde goederen terug te vorderen en tot zich te nemen indien zich een grond tot ontbinding voordoet als omschreven in artikel 7.1.

De aanbieder is verplicht Van Gerrevink b.v. terstond in te lichten, zodra een situatie als bedoeld in artikel 7.1 zich dreigt voor te doen, en in voorkomend geval eventueel betrokken derden over het eigendomsrecht van Van Gerrevink b.v. in te lichten.

Het is de aanbieder niet toegestaan de door Van Gerrevink b.v. ter beschikking gestelde goederen te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

De aanbieder gebruikt de door Van Gerrevink b.v. ter beschikking gestelde goederen uitsluitend voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Het aanbrengen van aanpassingen of toevoegingen aan de ter beschikking gestelde goederen is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van Van Gerrevink b.v.

De aanbieder is gehouden de ter beschikking gestelde goederen naar behoren te onderhouden. De kosten van onderhoud en reparatie komen voor rekening van de aanbieder, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

In het geval van schade aan ter beschikking gestelde goederen zal de aanbieder Van Gerrevink b.v. onverwijld op de hoogte stellen. De aanbieder is aansprakelijk voor alle schade, tenzij deze schade het gevolg is van slijtage door normaal gebruik voor het doel waarvoor de goederen ter beschikking zijn gesteld.

De aanbieder is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door of ten gevolge van plaatsing respectievelijk gebruik van de ter beschikking gestelde goederen, tenzij de door Van Gerrevink b.v. ter beschikking gestelde goederen ondeugdelijk zijn voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld, sprake is van reeds bij de ter beschikkingstelling aanwezige gebreken of indien Van Gerrevink b.v. onjuiste instructies heeft verstrekt voor het gebruik van deze goederen.

De aanbieder is gehouden Van Gerrevink b.v. te vrijwaren voor alle aanspraken als gevolg van schade aan derden respectievelijk eigendommen van derden, ten gevolge van plaatsing respectievelijk gebruik van de ter beschikking gestelde goederen.

 

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

1.    Algemeen

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden liggen ten grondslag aan, en maken deel uit van de tussen Van Gerrevink b.v. en wederpartij gesloten overeenkomst tot levering van oudpapier, karton, ijzer en/of metalen door Van Gerrevink b.v. aan de wederpartij, evenals de uitvoering daarvan. De voorwaarden zijn tevens van toepassing op uitgebrachte offertes.

Eventuele inkoopvoorwaarden van de wederpartij blijven onverlet, mits en voor zover deze niet strijdig zijn met deze voorwaarden.

Onder “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan de (rechts)persoon die met Van Gerrevink b.v. een overeenkomst heeft gesloten, c.q. wenst te sluiten.

Door het plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen van de geleverde goederen aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden onder afstand van eventuele eigen voorwaarden van de wederpartij, voor zover deze strijdig zijn met deze voorwaarden. Bij mondeling, telefonisch, per telefax, e-mail of op andere wijze verstrekte opdrachten wordt de wederpartij geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, onder afstand van eventueel door hem zelf gehanteerde voorwaarden voor zover deze strijdig zijn met deze voorwaarden.

 

2.    Offertes

Uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende een Van Gerrevink b.v. aan te geven periode. Ontbreekt een dergelijke termijn dan is de offerte vrijblijvend. Offertes worden geacht te zijn gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan Van Gerrevink b.v. mag uitgaan.

Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen enkele verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

3.    Overeenkomst

Van Gerrevink b.v. is eerst aan een order gebonden, na de opdracht schriftelijk te hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, en dient een beschrijving te bevatten van de te leveren hoeveelheid, samenstelling en tijdstip en wijze van aanlevering.

Eventuele later gemaakte schriftelijke en/of mondelinge aanvullende afspraken en/of wijzigingen tussen de wederpartij en Van Gerrevink b.v. zijn slechts dan bindend indien deze schriftelijk door Van Gerrevink b.v. zijn bevestigd.

Voor leveringen en/of werkzaamheden waarvoor geen offerte, noch een opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd.

 

4.    Verkoopprijzen

Alle prijsopgaven zijn onder voorbehoud van prijswijziging.

Doen zich na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voor in een of meer kostprijsfactoren, dan is Van Gerrevink b.v. gerechtigd de verkoopprijs dienovereenkomstig te verhogen. Van Gerrevink b.v. doet schriftelijk mededeling van de prijsverhoging.

Bedraagt de verhoging meer dan 10%, dan is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven. Ontbinding kan slechts plaatsvinden binnen 7 dagen na de schriftelijke kennisgeving van de prijsstijging door Van Gerrevink b.v. aan de wederpartij. Bij gebreke van ontbinding binnen deze termijn wordt de wederpartij geacht de prijsstijging te hebben aanvaard.

De overeengekomen verkoopprijs is –tenzij uitdrukkelijk anders vermeld- exclusief omzetbelasting, heffingen, invoerrechten, en andere belastingen, en/of rechten.

De verkoopprijs wordt uitgedrukt in de overeengekomen valuta. Bij de verkoopprijs wordt vermeld of deze prijs “afgehaald” is of “franco geleverd”. Onder “afgehaald” wordt verstaan de situatie dat de wederpartij de te leveren goederen bij Van Gerrevink b.v. komt afhalen. Onder “franco geleverd” wordt verstaan de situatie dat Van Gerrevink b.v. de te leveren goederen bij de wederpartij bezorgd. In laatstgenoemde situatie verzorgt Van Gerrevink b.v. het transport. De transportkosten zijn bij vermelding van de verkoopprijs “franco geleverd” in de verkoopprijs opgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Kosten welke voortvloeien uit annulering, aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de wederpartij. In geval van annulering door de wederpartij, is de wederpartij gehouden de daardoor door Van Gerrevink b.v. geleden schade te vergoeden, waaronder de winstderving van Van Gerrevink b.v. Hetzelfde geldt voor wijzigingen van de opdracht, die resulteren in vermindering van de te leveren goederen.

 

5.    Levering en leveringstermijnen

De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra:

a) de goederen door of namens de wederpartij zijn afgehaald, na ondertekening van de vrachtbrief;

b) bij franco verzending, de goederen zijn afgeleverd op de in de vrachtbrief vermelde locatie, na aftekening van de vrachtbrief.

c) bij aflevering of opslag als bedoeld in artikel 5.5.

Eén en ander ongeacht eventuele anders luidende bepalingen in de vrachtbrief c.q. de vervoersvoorwaarden van de transporteur.

Een overeengekomen leveringstermijn of leveringsdatum is geen fatale termijn/datum.

Overschrijding van deze termijn/datum geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding dan wel opschorting van de overeenkomst.

Van Gerrevink b.v. is bij overschrijding van de termijn/datum gehouden een nieuw moment van levering aan te geven. Bij hernieuwde overschrijding is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst terstond te ontbinden, van welke rechtshandeling Van Gerrevink b.v. direct door middel van een aangetekend schrijven in kennis wordt gesteld. Indien niet binnen drie dagen na de hernieuwde termijnoverschrijding Van Gerrevink b.v. het hiervoor bedoelde schrijven heeft ontvangen, mag Van Gerrevink b.v. ervan uitgaan dat de wederpartij niet tot ontbinding wenst over te gaan. In dat geval zullen partijen in een nader overleg een nieuwe leveringstermijn/-datum bepalen.

Indien geen termijn voor levering is overeengekomen, heeft na het verstrijken van een maand na de totstandkoming van de overeenkomst:
– de wederpartij het recht om Van Gerrevink b.v. bij aangetekend schrijven een termijn voor levering van de overeengekomen hoeveelheid goederen te stellen. Deze termijn dient minimaal een maand na de datum van verzending van het aangetekend schrijven te liggen, tenzij in onderling overleg een kortere termijn wordt overeengekomen;

Van Gerrevink b.v. het recht om de wederpartij bij aangetekend schrijven te sommeren om een termijn voor afname van de totale overeengekomen hoeveelheid te stellen. De wederpartij dient vervolgens een termijn te stellen waarbinnen hij zal afnemen, die niet langer is dan een maand na de datum van verzending van de sommatie.

Indien de wederpartij binnen de overeengekomen termijn of binnen de termijn bepaald op de wijze van artikel 4 geen aanspraak maakt op volledige levering of indien een maand verstrijkt na verzending van de sommatie als bedoeld in artikel 5.4 zonder dat de wederpartij een termijn noemt, is Van Gerrevink b.v. gerechtigd –zonder ingebrekestelling – de goederen bij de wederpartij af te leveren dan wel voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan.

In geval van opslag als bedoeld in artikel 6 wordt de wederpartij direct schriftelijk in kennis gesteld. Van Gerrevink b.v. is gerechtigd om, na de goederen gedurende 4 weken te hebben opgeslagen, over te gaan tot (onderhandse) verkoop van de goederen. De eventuele mindere opbrengst ten opzichte van de verkoopprijs, alsook de gemaakte kosten van opslag en verkoop kom en voorrekening van de wederpartij, onverminderd de overige rechten Van Gerrevink b.v. Ook de eventuele in verband met de opslag gemaakte transportkosten komen voor rekening van de wederpartij.

In geval van aflevering als bedoeld in artikel 6, is de wederpartij de werkelijke transportkosten verschuldigd, ook indien een prijs “afgehaald” is overeengekomen. Indien een prijs “franco geleverd” is overeengekomen, is de wederpartij in plaats van de overeengekomen transportkosten de daadwerkelijke transportkosten verschuldigd, indien deze kosten in verband met de aflevering hoger zijn dan de overeengekomen transportkosten.

Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van de wederpartij.

Bij geschillen over de geleverde hoeveelheid goederen zijn de weeggegevens van de weegbrug van Van Gerrevink b.v. bindend.

 

6.    Hoedanigheid en kwaliteitseisen van te leveren goederen.

De geleverde goederen moeten aan de overeenkomst beantwoorden.

De geleverde goederen beantwoorden niet aan de overeenkomst indien zij qua samenstelling, hoeveelheid of wijze van aanlevering afwijken van hetgeen tussen de wederpartij en Van Gerrevink b.v. is overeengekomen.

 

7.    Klachten, aansprakelijkheid en vrijwaring.

Klachten dienen binnen 24 uur na levering van de goederen schriftelijk, per fax en/of e-mail ter kennis te worden gebracht van Van Gerrevink b.v. waarna deze in de gelegenheid wordt gesteld om de goederen te inspecteren c.q. te laten inspecteren.

Door goedkeuring bij levering, geheel of gedeeltelijke verwerking van de geleverde goederen c.q. het verstrijken van de inartikel7.1 genoemde termijn, wordt de wederpartij geacht de geleverde goederen te hebben goedgekeurd. Daarna kan een klacht niet meer leiden tot aanspraken jegens Van Gerrevink b.v., waaronder afwaardering en/of retourzending.

Gebreken bij een deel van de geleverde goederen geven geen recht tot afkeuring van de gehele partij.

Van een gebrek is sprake indien de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden als bedoeld in artikel 6.

Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij niet van diens betalingsverplichtingen jegens Van Gerrevink b.v.

Na ontvangst van een klacht als bedoeld in artikel7.1 heeft Van Gerrevink b.v. 8 werkdagen ter beschikking om te beslissen of zij:

a) de klachtongegrond acht;

b) de ondeugdelijk bevonden goederen vervangt;

c) een schikking treft met de wederpartij;

d.)  een schade-expert inroept ter verificatie en bepaling van de grootte en omvang van de schade.
      De te raadplegen expert moet door de wederpartij akkoord worden bevonden. Indien Van Gerrevink b.v. en de wederpartij ter zake geen              overeenstemming kunnen bereiken, zal elk een expert aanwijzen, die gezamenlijk een onafhankelijke derde expert zullen benaderen. De              drie aldus ingeschakelde experts zullen gezamenlijk onderzoek verrichten ter verificatie en bepaling van de grootte en omvang van de        schade. Het oordeel van de ingeroepen expert(s) zal gelden als bindend advies.

Totdat een definitieve afdoening is overeengekomen, is de wederpartij verantwoordelijk voor de conditie van de geleverde goederen.

Retourzending van geleverde goederen mag slechts geschieden na uitdrukkelijke goedkeuring van Van Gerrevink b.v., onder door haar te bepalen voorwaarden. Goedkeuring tot retourzending houdt niet in dat Van Gerrevink b.v. de klacht gegrond acht of aansprakelijkheid erkent. De kosten van retourzending zijn voorrekening van de wederpartij, tenzij Van Gerrevink b.v. schriftelijk mededeelt dat de klacht gegrond is of dat zij aansprakelijkheid erkent danwel zulks in rechte onherroepelijk is komen vast te staan.

Het recht op schadevergoeding van Van Gerrevink b.v. is beperkt tot de door de wederpartij geleden schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een verwijtbaar handelen van Van Gerrevink b.v. en bedraagt maximaal het nettobedrag van de factuur die betrekking heeft op de levering c.q. deellevering waaruit de schade voortvloeit.

De wederpartij is gehouden Van Gerrevink b.v. te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens haar ter zake van de uitvoering van enige tussen Van Gerrevink b.v. en de wederpartij aangegane overeenkomsten en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.

 

8.    Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

Tekortkomingen van Van Gerrevink b.v. in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien en voor zover zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de inhoud van de overeenkomst of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stagnatie in c.q. beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan brandstof of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen en andere (werknemers)acties waardoor de productie wordt belemmerd, maatregelen van overheidszijde, geen of onvoldoende levering van noodzakelijke materialen of grondstoffen aan Van Gerrevink b.v. door derden, welke de normale bedrijfsgang verstoren en de productie en levering van goederen vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken.

Indien een geval van overmacht zich voordoet, is Van Gerrevink b.v. gerechtigd om de leveringsdatum voor een redelijke termijn te verschuiven, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Indien de overmacht aanleiding is tot ontbinding heeft Van Gerrevink b.v. recht op vergoeding van de kosten, die zij reeds heeft gemaakt in verband met de overeenkomst met de wederpartij.

 

9.    Betaling en incasso

Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden op bank- of postrekeningnummer van Van Gerrevink b.v., contant in de overeengekomen valuta ten kantore van Van Gerrevink b.v., dan wel op enige andere overeengekomen wijze van betaling. De wederpartij kan zich slechts op verrekening beroepen indien de vordering van de wederpartij op Van Gerrevink b.v. door Van Gerrevink b.v. wordt erkend.

Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Van Gerrevink b.v. gerechtigd, voor of na het sluiten van de overeenkomst, om zekerheid voor de betaling als ook voor de overige verplichtingen van de wederpartij te verlangen, de levering en/of andere overeengekomen werkzaamheden op te schorten, tot deze zekerheid wordt verstrekt. Indien de wederpartij in gebreke blijft met het stellen van de door Van Gerrevink b.v. verlangde zekerheid is Van Gerrevink b.v. zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling bevoegd tot ontbinding, onverminderd de haar verder toekomende rechten.

Van Gerrevink b.v. is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum wordt betaald.

Door het enkele verloop van de in artikel 9.1 genoemde betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder aparte ingebrekestelling. De wederpartij is hierdoor rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf 30 dagen na de factuurdatum. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) een twaalfde gedeelte van de wettelijke jaarrente bedoeld in artikel 6:120 Burgerlijk Wetboek.

Van Gerrevink b.v. is dan tevens bevoegd te vorderen alle verder te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2 sub c Burgerlijk Wetboek. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 45,=.

 

10.Eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsrecht op geleverde goederen wordt –bij een positieve waarde –door Van Gerrevink b.v. voorbehouden, zolang de wederpartij de vorderingen ter zake van geleverde goederen, met inbegrip van hetgeen de wederpartij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden, nog niet of niet volledig heeft voldaan.

Van Gerrevink b.v. heeft dan ook het recht de in artikel 1 bedoelde goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien Van Gerrevink b.v. gerechtigd is tot ontbinding.

Door Van Gerrevink b.v. geleverde goederen, die krachtens dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht of verwerkt. Het is de wederpartij niet toegestaan deze goederen te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

In geval van doorverkoop door de wederpartij van niet of niet volledig betaalde goederen die door Van Gerrevink b.v. zijn geleverd, vestigt de wederpartij voor alsdan ten behoeve van Van Gerrevink b.v. een stil pandrecht op de uit deze door verkoop ontstane vorderingen op de partij, die koper is van de wederpartij, tot zekerheid van al hetgeen Van Gerrevink b.v. van de wederpartij heeft te vorderen, waaronder tevens begrepen toekomstige vorderingen op de wederpartij.

 

11.Ontbinding

Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Van Gerrevink b.v. bevoegd zonder rechterlijke tussenkomsten, zonder ingebrekestelling tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, indien de wederpartij haar verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst niet nakomt, een verzoek tot surseance van betaling heeft ingediend of deze aan hem is verleend, in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, danwel beslag op (een deel van) hem toekomende goederen is gelegd.

Ontbinding kan geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van Van Gerrevink b.v.

Onverminderd de overige consequenties van ontbinding is de wederpartij aansprakelijk voor de door Van Gerrevink b.v. geleden schade, ondermeer bestaande uit de winstderving van Van Gerrevink b.v.

 

12.Geschillen en toepasselijk recht

Op elke offerte, order, orderbevestiging, overeenkomst en rechtshandeling die uit het voorgaande voortvloeit, evenals op eventuele wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing. Van hieruit voortvloeiende geschillen is de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen. Indien de Rechtbank de absoluut bevoegde rechter is in eerste aanleg, worden deze geschillen uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank in het arrondissement waarin Van Gerrevink b.v. is gevestigd. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.

Indien het geschil (mede) voortvloeit uit de vertaling van deze leverings- en betalingsvoorwaarden, is de tekst van de Nederlandse versie bindend.

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 vervallen c.q. verjaren alle rechtsvorderingen op Van Gerrevink b.v., waaronder aanspraken op schadevergoeding en nakoming, een jaar na het ontstaan van de betreffende vordering of aanspraak.

In 2022 werd 95% van het ingezamelde afval op onze werf gerecycled
De beste service dankzij 45 enthousiaste medewerkers
Al 1,4  GWh opgewekt met onze eigen zonnepanelen