Jaarlijks informeren wij u over specifieke markt- en kostenontwikkelingen in onze branche én daarmee uw afval en grondstoffen.

Papier- en Kartonrecycling
Het jaar 2018 bleek een enerverend en boeiend jaar. Door zeer stevige importrestricties in China kon de West-Europese markt haar papier daar niet kwijt, tenzij het 100% schoon materiaal betrof. Door het overschot, wat op de Europese markt ontstond, zakten de papierprijzen.

Van Gerrevink heeft direct op deze marktontwikkelingen ingespeeld. Door nog betere sortering en scheiding konden wij kwalitatief goed recyclebaar papier en karton leveren. Zo hebben wij toch stabiel onze materialen kunnen afzetten. Het realiseren van goede kwaliteiten zal ook in 2019 een speerpunt van ons blijven. Onze sorteer- en bewerkingsprocessen blijven continu gevolgd worden om hoge kwaliteiten papier en karton aan de papierfabrieken te kunnen leveren.

Momenteel ontvangen wij vele ladingen waarin folie en/of knapzakken bij het papier mee worden geleverd. Het juist sorteren van deze ladingen vraagt steeds meer van ons. Natuurlijk blijven wij deze service in 2019 hanteren, echter zien wij ons wel genoodzaakt een toeslag aan u door te belasten voor de aangetroffen folie en/of knapzakken in de papier- en/of kartonlevering.

Folie
Het verwerken van folie is en blijft een uitdaging. De installaties van eindverwerkers zitten vol door het enorme aanbod en China neemt weinig tot niets meer af. Hierdoor zijn folietarieven historisch laag en is er op de afzetmarkt uitsluitend vraag naar goede kwaliteiten folie. Wij vertrouwen erop samen met u te kunnen toewerken naar een homogene foliestroom, zodat een hoogwaardige recycling kan plaatsvinden. Onze acceptatievoorwaarden zullen wij dan ook verder gaan aanscherpen om dit samen met u tot een succes te kunnen maken.

Verhoging Afvalstoffenbelasting
Het overheidsprogramma “Van Afval Naar Grondstof” omvat de uitwerking van het Afvalpreventieprogramma van de Nederlandse Overheid. Hierin staat dat in de komende jaren de hoeveelheid afval, die wordt gestort of verbrand, gehalveerd dient te worden.
Er wordt gestreefd de resultaten te vinden in o.a. bedrijfs- en/of restafval en bouw- en sloopafval. Door een verhoging van de WBM (Wet Belasting Milieu) wil het kabinet de overgang naar een circulaire economie stimuleren. Deze belastingmaatregel zorgt voor een extra heffing van bijna €19,00 per ton. Daarnaast gaat deze maatregel hand in hand met de marktontwikkeling waarin het aanbod van geïmporteerd afval en de groeiende economie de verwerkingstarieven bij de afvalenergiecentrales laat stijgen. Deze twee elementen samen maken dat de kosten van verbranding fors zullen stijgen.

Transport- en Personeelskosten
Elk jaar wordt door het wetenschappelijk onderzoeksbureau Panteia de NEA index vastgesteld welke van toepassing is op onze branche. Voor 2019 bedraagt deze minimaal 5%.

Samenvattend
Voor de continuïteit van onze organisatie is het, rekening houdend met genoemde ontwikkelingen, voor ons onvermijdbaar onze tarieven in 2019 aan te passen. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.
Wat de tariefswijziging voor u specifiek betekent, is afhankelijk van diverse factoren, zoals uw specifieke afvalstromen, transportcomponenten in de voor u gedane diensten en wellicht nog klant specifieke afspraken. Wij zijn momenteel bezig deze te verwerken, zodat u op uw eerste factuur over onze dienstverlening in 2019 de aanpassingen voor uw organisatie zult aantreffen.

Wij vertrouwen erop u hierbij volledig te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan vernemen wij dat graag. U kunt contact opnemen met uw vaste contactpersoon of bel gerust met ons kantoor op 055-5380660.

Wij danken u voor de prettige samenwerking in 2018 en zien uit naar een duurzame voortzetting hiervan in 2019.  

Wij wensen u allen hele fijne feestdagen en een voorspoedig, gezond en gelukkig 2019!