Inleiding

Home » Het bedrijf » Milieubeleid

In het organisatiebeleid van Van Gerrevink B.V. is in het ‘Extern beleid’ verwoord dat zij zich bewust is dat haar activiteiten van invloed zijn op haar omgeving, en dat het van belang is om daar aandacht aan te besteden.

Wij willen daarom een organisatie zijn die door haar activiteiten bijdraagt aan het verbeteren van het milieu in lokale, nationale en internationale zin, en richt haar activiteiten daarom op:

  • het inzamelen van alle recyclebare (bedrijfs) afvallen;
  • het (doen) scheiden van de ingezamelde recyclebare (bedrijfs) afvallen in herbruikbare stromen;
  • het inzamelen van te vernietigen archieven en datadragers
  • het gecontroleerd en vertrouwelijk vernietigen van de ingezamelde archieven en datadragers;
  • het leveren van de verwerkte afvalstromen c.q. herbruikbare secundaire grondstoffen als secundaire grondstof voor fabrieken.

Wij zijn hierbij als organisatie een onmisbare schakel in het totale proces van het recyclen en in de productlevenscyclus van diverse producten (m.n. papier, karton, ijzer, metalen etc.).

Algemeen

In onze activiteiten worden functionele, economische en milieutechnische eisen tegen elkaar afgewogen om zo verzekerd te zijn van klanttevredenheid en daarbij rekening te houden met de effecten op het milieu.

De verantwoordelijkheid voor het milieu is geïntegreerd in onze dagelijkse werkzaamheden. Hiertoe zijn organisatorische en technische maatregelen getroffen.
We erkennen deze verantwoordelijkheid voor alle aspecten en zijn daarom steeds op zoek naar verbetering en preventie van de milieubelasting.

Productie / dienstverlening

Productie- en dienstverleningsprocessen zorgen voor gebruik van middelen, grondstoffen en energie en voor lawaai, afval en uitstoot naar lucht en water. Wij streven steeds naar reductie van deze effecten naar het milieu. Onze processen zullen daarom tenminste voldoen aan de eisen die door wet- en regelgeving worden opgesteld. Wij erkennen de normen die voortkomen vanuit de wet en regelgeving en daar waar redelijkerwijs mogelijk willen wij het beter doen dan voorgeschreven.

Management

Om onze milieu-uitgangspunten en doelstellingen te evalueren en continueren wordt een efficiënt systeem gehandhaafd. De hieruit verkregen informatie is onderdeel van onze bedrijfsdoelstellingen.

Bij het inrichten van onze milieuorganisatie maken wij gebruik van internationaal erkende normen (ISO 14001) die een leidraad vormen over hoe wij dit het beste kunnen vormgeven. Dit wordt getoetst door een onafhankelijke en daartoe bevoegde instantie.

Medewerkers

Om het bewustzijn over en de kennis van ons milieubeleid en -activiteiten verder te verbeteren worden medewerkers aangemoedigd worden respect te hebben voor het leefmilieu en worden ze gestimuleerd betrokken te zijn bij het ontdekken van wegen om de milieueffecten van onze activiteiten te beperken.

Alle werknemers zullen op regelmatige basis geïnformeerd en geïnstrueerd worden, gericht op de activiteiten die zij verrichten, zodat zij in het dagelijks handelen van bewust zijn van de effecten van ons handelen op het milieu.

Klanten en andere belanghebbenden

Klanten en andere belanghebbenden worden voorzien van feitelijke- en te verifiëren informatie over de milieueffecten van onze productieprocessen en diensten.
Door het (waar nodig) beschikbaar stellen en communiceren van de milieueffecten, -activiteiten van onze organisatie, en de mate waarin die beheerst worden, willen wij aan klanten en belanghebbenden duidelijk maken hoe wij omgaan met milieu en om verantwoording af te leggen over het gevoerde milieubeleid.

question mark

Stel uw vraag!

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op!